All voters

# Nickname Votes Last vote
#1 toutiking123123 toutiking123123 1 2021-09-01 12:33:09
#2 edkpurdue edkpurdue 1 2021-09-02 07:20:20
Server info
Rank #217
Adress (IP) PURPLEPRISON.ORG
Online players 1296 / 1297
Version 1.7.5
1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.1
Score 48 (2 votes)
Website http://purpleprison.co/
Top 5 voters
#1 edkpurdue edkpurdue 1x
#2 toutiking123123 toutiking123123 1x