# Nickname Votes Last vote
#1 Fiazanisleagend Fiazanisleagend 4x 4 25.05 12:21
#2 WAHIDISLEGEND WAHIDISLEGEND 2x 2 10.05 19:26
#3 _JobManKazakh190 _JobManKazakh190 2x 2 26.05 07:47
#4 Borham Borham 1x 1 01.05 07:00
#5 Testfor Testfor 1x 1 02.05 06:19
#6 YASEREE444 YASEREE444 1x 1 11.05 10:13