Players by countries this month
Top 10 voters last month
#1 nikolas_123 nikolas_123 6x
#2 poiloi poiloi 1x