Online players
Players by countries this month
Top 10 voters last month
#1 Nico_XoXo Nico_XoXo 24x
#2 Roan_Noob Roan_Noob 22x
#3 SoCalMeg SoCalMeg 21x
#4 NSGx NSGx 16x
#5 SakuraDevil SakuraDevil 15x
#6 kaitanuki kaitanuki 14x
#7 willzzzzzzz willzzzzzzz 10x
#8 nMzAlpha nMzAlpha 9x
#9 k1ttykilla k1ttykilla 8x
#10 chcknX96 chcknX96 8x
New votes