# Nickname Votes Last vote
#1 Slivka Slivka 5x 5 20.11.2023 20:33
#2 ViccoZsasz ViccoZsasz 2x 2 19.11.2023 11:58
#3 hony hony 1x 1 07.11.2023 12:14
#4 Banny888 Banny888 1x 1 14.11.2023 14:24
#5 Frostsvk1 Frostsvk1 1x 1 14.11.2023 14:25
#6 Peterko03 Peterko03 1x 1 14.11.2023 18:33
#7 Venom Venom 1x 1 14.11.2023 18:38
#8 MortyCZ_ MortyCZ_ 1x 1 16.11.2023 06:29